Deze website is het exclusieve eigendom van Stoffenwinckers.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoffenwinckers. De eventueel aangeboden PDF bestanden kan men voor eigen gebruik benutten.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.
Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op niet op Stoffenwinckers worden verhaald.

De kleuren op uw scherm kunnen afwijken van de kleur van het artikel dat u geleverd krijgt. Hierop kan niet worden gereclameerd en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Stoffenwinckers,

maart 2020